Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.03.2024
Zverejnený v OV č.:
58/2024
Dlžník:
Mikunda Ľubomír IČO 04.09.1984, , Porúbka 0, 01311 Porúbka,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
7OdK/29/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/29/2024 S1989
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľubomír Mikunda, nar. 04.09.1984, trvale bytom obec Porúbka, 013 11 Porúbka, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/29/2024, týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 910 707 599, +421 915 883 079 príp. e-mailom: sufak.spravca@gmail.com

V Žiline dňa 18.03.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca