Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Zverejnený v OV č.:
60/2024
Dlžník:
Mišalková Ružena IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 05994 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznej veci sp.zn.: 3OdK/85/2022 vedenej OS Prešov dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany, správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Zoznam nákladov konkurzu / pohľadávok proti podstate / je k nahliadnutiu pre veriteľov k dispozícii u správcu.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca