Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/219/2022

(FO) Longová Eva (11.05.1984)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Zverejnený v OV č.:
60/2024
Dlžník:
Longová Eva IČO 11.05.1984, , Karpatské námestie 7770 / 10A, 83106 Bratislava-Rača,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-33OdK/219/2022
Spisová značka správcu:
B1-33OdK/219/2022 S1383
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.