Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/394/2023

(FO) Dolinaj Roman (21.02.1981)

Považská Bystrica 451, 01705 Považská Bystrica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.03.2024
Zverejnený v OV č.:
62/2024
Dlžník:
Dolinaj Roman IČO 21.02.1981, , Považská Bystrica 451, 01705 Považská Bystrica,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/394/2023
Spisová značka správcu:
38OdK/394/2023 S1265
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Roman Dolinaj, nar. 21.02.1981, trvale bytom Považská Teplá 451, 017 05 Považská Bystrica, vyhlasuje  v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Predmet ponuky:

Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu a to:

Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

 

Číslo položky

Druh pozemku

Výmera

Štát

Obec

Parcela registra

Katastrálne územie

Číslo LV

Parcelné číslo

Podiel

Súpisová hodnota

,-Eur

1.

Lesný pozemok

101

SR

Plevník – Drienové

E

Plevník – Drienové

1400

183/2

4/24

35,-

2.

Lesný pozemok

15146

SR

Považská Bystrica

E

Považská Teplá

4152

183/1

8/48

1.200,-

 

Podmienky ponukového konania:

  1. Cena najnižšej ponuky je 100%  súpisnej hodnoty.

 

  1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese trustee@berecberec.com.

 

  1. Všetky výdavky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva, oznamovacou povinnosťou, prevzatím veci a iné náklady znáša nadobúdateľ.

Termín a miesto predkladania ponúk:

Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Dolinaj – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Miletičova 21, 821 08 Bratislava)  najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.

Predloženie ponuky:

Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné meno záujemcu – záloha Dolinaj. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku avšak iba v prípade ak cena najnižšej ponuky je minimálne podľa bodu 1 podmienok ponukového konania..

Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.

Náležitosti ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,

2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny

3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,

4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,

5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.

Podmienky akceptácie ponuky:

V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok:

Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 30 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 15 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

V Trenčíne, dňa 22.03.2024

Mgr. Martin Berec, správca