Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/19/2024

(FO) Fagala Erik (21.11.1986)

Tešedíkovo 140, 92582 Tešedíkovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
27.03.2024
Zverejnený v OV č.:
62/2024
Dlžník:
Erik Fagala IČO 21.11.1986, , Tešedíkovo 140, 92582 Tešedíkovo,
Správca:
Ing. Marián Jelinek , MBA , Čilistovská 12, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
23OdK/19/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/19/2024 S1353
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Marián Jelinek, MBA, správca dlžníka Erik Fagala, narodený 21.11.1986, trvale bytom Tešedíkovo 140, 925 82 Tešedíkovo oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská 12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo telefonicky na 0905 409 848.

                         

Ing. Marián Jelinek, MBA

správca