Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/22/2024

(FO) Horvát Martin (14.09.1973)

Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Zverejnený v OV č.:
63/2024
Dlžník:
Horvát Martin IČO 14.09.1973, , Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany,
Správca:
JUDr. Vladimír Babin , Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
7OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/22/2024 S1039
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom

JUDr. Vladimír Babin, správca podstaty dlžníka Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211  oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k.: 7OdK/22/2024, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

JUDr. Vladimír BABIN, správca