(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Zverejnený v OV č.:
63/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853 v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 21K/40/2023, v zmysle ustanovenia  § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: 

  • DESIGN ENGINEERING, a. s., Palisády 33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106, IČO: 36609633, Iná pohľadávka v celkovej sume 15.000,00 EUR,

 

  • SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava - mestská časť Ružinov 81109, IČO: 35680202, Iná pohľadávka v celkovej sume 228,00 EUR, 228,00 EUR a 230,40 EUR.  

 

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava-Petržalka 85104, IČO: 35937874, Iná pohľadávka v celkovej sume 2.359,30 EUR.

JUDr. Oliver Korec, správca