Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/369/2019

(FO) Smolka Peter (20.12.1984)

Oščadnica , 02301 Oščadnica

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
26.3.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
9OdK/369/2019
ICS:
5119214331
Vydal:
Mgr. Antónia Ďuranová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Peter Smolka IČO 41825519, 02301 Oščadnica, Slovensko
Navrhovatelia:
Peter Smolka IČO 41825519, 02301 Oščadnica, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Peter Smolka, nar. 20.12.1984, bytom Oščadnica, 023 01 Oščadnica, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Smolka, s miestom podnikania Oščadnica 704, 023 01 Oščadnica, IČO: 41 825 519, s pozastavenou činnosťou, korešpondenčná adresa: Puškinova 1439/8, 955 01 Topoľčany, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, značka správcu: S1342, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva z funkcie správcu Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, značka správcu: S1342. II. Ustanovuje správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711, značka správcu: S1341. III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu správcovský spis. IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711, značka správcu: S1341. V. Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. VI. Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia. Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: