(PO) IVAN metal, s.r.o., IČO 44702531

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
25.3.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
1K/2/2024
ICS:
5124203561
Vydal:
JUDr. Gabriela Bargelová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
IVAN metal, s.r.o. IČO 44702531, , Čsl. armády 3, 03601 Martin, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina , Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, Slovenská republika IVAN metal, s.r.o. IČO 44702531, , Čsl. armády 3, 03601 Martin, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IVAN metal, s.r.o., Čsl. armády 3, 036 01 Martin, IČO: 44 702 531, podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto
Rozhodnutie:
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: IVAN metal, s.r.o., Čsl. armády 3, 036 01 Martin, IČO: 44 702 531
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú; c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu; d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy podľa osobitného predpisu a rozhodnutie o premene, cezhraničnej premene alebo cezhraničnej zmene právnej formy dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: