Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2024

(FO) Beník Milan (31.05.1971)

Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
25.3.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
10OdS/1/2024
ICS:
5124203296
Vydal:
JUDr. Jaroslav Macek
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník:
Milan Beník IČO 50026776, , Mokraď 2168/1A, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milan Beník IČO 50026776, , Mokraď 2168/1A, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Beník, nar. 31.05.1971, trvale bytom Mokraď 2168/1A, 038 61 Vrútky, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Beník, s miestom podnikania Mokraď 2168/1A, 038 61 Vrútky, IČO: 50 054 759, zastúpeného advokátom: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 303, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I. Dlžníkovi: Milan Beník, nar. 31.05.1971, trvale bytom Mokraď 2168/1A, 038 61 Vrútky, poskytuje ochranu pred veriteľmi. II. Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 01 Žilina, IČO: 53 035 861, S1989. III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. IV. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o začatí insolvenčného konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov. V. Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku. VI. Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku. Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.
Oznam: