(PO) MDM Slovakia, s.r.o., IČO 36231789

Nádražná 35, 90901 Skalica

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
26.03.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
36K/3/2024
ICS:
2124202166
Vydal:
JUDr. Martin Smolko
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
MDM Slovakia, s.r.o. IČO 36231789, , Nádražná 35, 90901 Skalica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
MDM Slovakia, s.r.o. IČO 36231789, , Nádražná 35, 90901 Skalica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ondrej Hrnčiřík, narodený 23.10.1971, bytom Ľudové námestie 15, 831 03 Bratislava - Nové Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MDM Slovakia, s.r.o., so sídlom Nádražná 35, 909 01 Skalica, IČO: 36 231 789, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11423/T, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: MDM Slovakia, s.r.o., so sídlom Nádražná 35, 909 01 Skalica, IČO: 36 231 789, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11423/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: