Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 6OdS/2/2024

(FO) SOPKO Slavomír (21.12.1971)

Nižný Hrušov 569, 09422 Nižný Hrušov

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
22.3.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
6OdS/2/2024
ICS:
8124202251
Vydal:
JUDr. Alena Sabolová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Slavomír SOPKO IČO 35343630, , Nová 569, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slavomír SOPKO IČO 35343630, , Nová 569, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Sopko, nar.: 21.12.1971, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 569, právne zast.: JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka, Štúrova 22, 040 01 Košice - mestská časť Juh o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
I. poskytuje dlžníkovi Slavomír Sopko, nar.: 21.12.1971, trvale bytom 094 22 Nižný Hrušov 569 ochranu pred veriteľmi, II. ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, III. ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, IV. začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), V. ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR ) Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie. Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe. Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia. Podľa 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Oznam: