Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/4/2024

(FO) Hudecová Monika (03.02.1970)

Jelenec 265 , 95173 Jelenec

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
25.3.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
32OdS/4/2024
ICS:
4124203315
Vydal:
JUDr. Tatiana Muziková
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Monika Hudecová , Jelenec 265, 95173 Jelenec, Slovensko
Navrhovatelia:
Monika Hudecová , Jelenec 265, 95173 Jelenec, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Hudecová, nar. 03.02.1970, bytom 951 73 Jelenec 265, právne zastúpený: JUDr. Peter Bojda, advokát so sídlom Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra, IČO: 50 400 916, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom takto
Rozhodnutie:
I. Poskytuje dlžníkovi Monika Hudecová, nar. 03.02.1970, bytom 951 73 Jelenec 265, ochranu pred veriteľmi. II. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. III. Ustanovuje správcu: Mgr. Nina Bizoňová, so sídlom kancelárie: Farská 1310/31, 949 01 Nitra, IČO: 53051092, značka správcu: S 1988. IV. Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku. V. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR). Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b ods. 2 ZoKR). Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR). Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR). Ak ZoKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZoKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods. 2 ZoKR). Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Oznam: