Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/171/2023

(FO) Bartoš Ondrej (25.12.2000)

Školská 539, 97652 Čierny Balog

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
26.03.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
1OdK/171/2023
ICS:
6123384327
Vydal:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník:
Ondrej Bartoš , Školská 539/12, 97652 Čierny Balog, Slovensko
Navrhovatelia:
Ondrej Bartoš , Školská 539/12, 97652 Čierny Balog, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - Ondrej Bartoš, nar: 25.12.2000, trvale bytom Školská 539/12, 976 52 Čierny Balog, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Marek Perdík, so sídlom kancelárie K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1847, takto
Rozhodnutie:
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty: JUDr. Marek Perdík, so sídlom kancelárie K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1847. II. Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie. III. Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o ustanovení nového správcu. IV. Ustanovuje do funkcie správcu: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, zn.: S1716. V. Súd z a v ä z u j e odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250,- Eur na účet ustanoveného správcu v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie (§ 166j ods. 3 ZKR). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: