(PO) M - NOVOMAX - D s.r.o., IČO 36650757

Bátorová 37, 99126 Bátorová

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
26.03.2024
Dátum zverejnenia:
03.04.2024
Zverejnený v OV č.:
65/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/5/2024
ICS:
6124249450
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11827/S, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: