Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/52/2024

(FO) Horňák Mário (18.07.1991)

Kostolište , 90062 Kostolište

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
05.04.2024
Zverejnený v OV č.:
67/2024
Dlžník:
Horňák Mário IČO 18.07.1991, , Kostolište 90062, 90062 Kostolište,
Správca:
, Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/52/2024 S2045
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Trustee, k.s., správca dlžníka: Mário Horňák, nar. 18.07.1991, trvale bytom: Kostolište, 900 62 Kostolište, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 81OdK/52/2024, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: trustee.spravca@gmail.com.

Trustee, k.s., správca