(PO) HELP plus, s.r.o., IČO 36398748

Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
05.04.2024
Zverejnený v OV č.:
67/2024
Dlžník/Úpadca:
HELP plus, s.r.o. IČO 36398748, , Garbiarska 905/4 / 0, 03101 Liptovský Mikuláš,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
2K/32/2014
Spisová značka správcu:
2K/32/2014 S1989
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

 

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca úpadcu: HELP plus, s.r.o., so sídlom: Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 398 748, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 2K/32/2014,

 týmto najmä podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /ďalej len ako aj „ZKR“/, oznamujem, že v uvedenej konkurznej veci mám zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.

 

 Podľa § 167u ods. 1 ZKR Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.

 

 V Žiline dňa 25.03.2024

 JUDr. Tomáš Šufák, správca