Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2024

(FO) Beník Milan (31.05.1971)

Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Zverejnený v OV č.:
68/2024
Dlžník:
Beník Milan IČO 31.05.1971, , Mokraď 2168/1A, 03861 Vrútky,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdS/1/2024
Spisová značka správcu:
10OdS/1/2024 S1989
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Milan Beník, nar. 31.05.1971, trvale bytom Mokraď 2168/1A, 038 61 Vrútky, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Beník, s miestom podnikania Mokraď 2168/1A, 038 61 Vrútky, IČO: 50 054 759, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 10OdS/1/2024,

 týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 910 707 599, +421 915 883 079 príp. e-mailom: sufak.spravca@gmail.com

 

V Žiline dňa  03.04.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca