Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/184/2021

(FO) Molnárová Jana (04.04.1977)

Malacky , 90101 Malacky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
09.04.2024
Zverejnený v OV č.:
69/2024
Dlžník:
Molnárová Jana IČO 04.04.1977, , Malacky 0, 90101 Malacky,
Správca:
JUDr. Juraj Bašnák , Černyševského 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-33OdK/184/2021
Spisová značka správcu:
B1-33OdK/184/2021 S1451
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

 JUDr. Juraj Bašnák, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Molnárová, nar.: 04.04.1977, trvale bytom Malacky, 901 01 Malacky , Slovenská republika, týmto podľa ustanovenia § 167p, zákona č.7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok.

V 1. kole verejného ponukového konania nižšie uvedené súpisové zložky majetku správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA - Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania uvedeného nižšie.

1.          Predmet ponukového konania

Predmetom ponukového konania je  súbor majetku podliehajúci konkurzu, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 44/2022 zo dňa 04.03.2022 v znení po aktualizácii, čo bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 60/2024 zo dňa 25.03.2024:

Pozemky

 

Súpisová zložka majetku č.

Druh pozemku

Štát

Okres

Obec

Katastrálne územie

Parcela registra

Výmera v m2

Č. LV

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky

podiel úpadcu

Súpisová hodnota

 

1.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

1176

2364

4193 

1/1536

16

 

2.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

450

2364

4194

1/1536

10

 

3.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

2766

2364

4195

1/1536

32

 

4.

Trvalý trávny porast

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

514

3361

1013

1/1536

16,01

 

5.

Vodná plocha

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

378

3361

1014

1/1536

12,43

 

6.

Trvalý trávny porast

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

270

3361

1015

1/1536

9,6

 

7.

Trvalý trávny porast

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

2287

3361

1016

1/1536

62,61

 

8.

Orná pôda

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

906

1976

1904

1/1536

26,31

 

9.

Trvalý trávny porast

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

543

1976

1905

1/1536

16,77

 

10.

Orná pôda

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

615

1976

1906

1/1536

18,66

 

11.

Trvalý trávny porast

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

201

1976

1907

1/1536

7,78

 

12.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

3520

2038

2285/60

1/3072

313,15

 

13.

Orná pôda

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

2570

4219

3827/1

1/1536

506,38

 

14.

Orná pôda

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

43

4219

3827/2

1/1536

10,93

15.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

425

6422

2285/62

1/3072

40,01

16.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

3136

1977

4536

1/768

73

17.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

569

1977

4537

1/768

16

18.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

1892

3360

5001

1/1536

23

19.

Lesný pozemok

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

1478

3360

5002

1/1536

21

20.

Vinica

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

390

5215

5814/2

1/768

74,29

21.

Orná pôda

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„E“

292

5215

5815/2

1/768

56,25

22.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

636

6421

2285/39

1/3072

30,57

23.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

272

6421

2285/61

1/3072

14,5

26.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

500

2038

2285/140

1/3072

46,62

27.

Zastavaná plocha a nádvorie

SR

Bratislava IV

Bratislava-Devínska Nová Ves

Devínska Nová Ves

„C“

700

8086

2285/141

1/3072

64,27

Spolu:

1518,14

 

(Ďalej súbor majetku spoločne len ako „predmet ponukového konania“ )

(suma 1.518,14EUR ďalej len ako „súpisová hodnota predmetu ponukového konania“)

Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania = 1518,14 EUR.

 1. Obsah a podmienky záväznej ponuky záujemcu:
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť písomná. Záväzná ponuka musí byť daná iba na celý súbor majetku , ktorý je predmetom ponukového konania. Na záväzné ponuky znejúce iba na jednotlivé zložky súboru majetku správca neprihliada a takéto záväzné ponuky budú odmietnuté.
 2. Obsahom záväznej ponuky musí byť :
   1. Presné a nezameniteľné označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania 
   2. označenie záujemcu - identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu spolu s fotokópiou občianskeho preukazu, právnická osoba - obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti spolu s fotokópiou výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby) 
   3. ponúknutá kúpna cena vyjadrená v eurách.  Výška ponúkanej kúpnej ceny musí byť minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania .
   4. doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu: banka správcu : VÚB, a.s. , IBAN: SK98 0200 0000 0049 2286 5359 (ďalej len ako „účet správcu“) , ako variabilný symbol záujemca uvedie : dátum narodenia/IČO záujemcu, , záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným záujemcom - meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: " B1-33OdK/184/2021-zaloha“. Prihliada sa iba na tie záväzné ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu (ďalej len ako „záloha“) . Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie záväznej ponuky. Na záväzné ponuky, pri ktorých záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu nebola pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie záväznej ponuky sa neprihliada a budú odmietnuté.
   5. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia. 

(Ďalej ako „záväzná ponuka“ )

3.          Na záväzné ponuky, ktoré nebudú obsahovať údaje vyžadované v týchto podmienkach sa z dôvodu ich neúplnosti nemusí prihliadať a môžu byť správcom odmietnuté.

 1. Doručovanie záväznej ponuky:
 1. Lehota na doručenie záväznej ponuky je 14 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (ďalej len ako „lehota na doručenie záväznej ponuky“). Na záväzné ponuky doručené po tejto lehote, správca neprihliada a budú odmietnuté.
 2. Záujemcovia doručia svoje záväzné ponuky:
   1.  v zalepenej obálke na adresu správcu: JUDr. Juraj Bašnák,  Černyševského 10, 851 01 Bratislava alebo
   2. elektronicky do elektronickej schránky správcu na stránke www.slovensko.sk, meno: Správca - Bašnák Juraj, JUDr. , Číslo schránky: E0006172454 .  Záväzná ponuka podaná prostredníctvom elektronickej schránky správcu musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na záväzné ponuky , doručované iným spôsobom alebo v inej forme, správca neprihliada a takéto záväzné ponuky budú odmietnuté.

 1. Záväzná ponuka doručovaná na adresu správcu JUDr. Juraj Bašnák,  Černyševského 10, 851 01 Bratislava, musí byť doručovaná v zalepenej obálke a vedľa označenia adresáta musí byť uvedený nasledujúci text: „Ponukové konanie - B1-33OdK/184/2021-neotvárať!“. Záväzná ponuka doručovaná  elektronicky do elektronickej schránky správcu na stránke www.slovensko.sk musí v predmete správy rovnako mať označenie „Ponukové konanie B1- 33OdK/184/2021-neotvárať!“ .
 2. V prípade osobného doručovania najmenej deň vopred kontaktujte správcu pre potreby dohody o čase doručenia záväznej ponuky a to e-mailom: juraj.basnak@akbasnak.sk alebo prostredníctvom telefonického kontaktu : 0904 516 169.
 3. Jeden záujemca môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku, inak budú všetky jeho podané záväzné ponuky odmietnuté. Záujemca nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať . Záujemca môže záväznú ponuku zobrať späť iba počas lehoty na doručenie záväznej ponuky. 

4.          Vyhodnotenie kola ponukového konania

 1. Otváranie zásielok so záväznými ponukami sa uskutoční do siedmich kalendárnych dní po uplynutí lehoty na doručenie záväznej ponuky za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica. 
 2. Úspešný záujemca v aktuálnom kole ponukového konania bude ten záujemca, ktorý splní podmienky aktuálneho kola ponukového konania, ktorého záväzná ponuka nebola odmietnutá a súčasne ktorého záväzná ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola súčasne ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu v lehote na doručenie záväznej ponuky. 
 3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú najvyššiu kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu. 
 4. Zložená záloha sa započíta do kúpnej ceny.
 5. Záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako úspešný, je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia výsledku kola ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Úspešný záujemca bude kontaktovaný na emailovú adresu uvedenú v jeho záväznej ponuke.
 6. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom v danej lehote 14 kalendárnych dní, správca takéhoto záujemcu z kola ponukového konania vyradí a súčasne správcovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči takémuto vyradenému záujemcovi. Zmluvná pokuta je vo výške 10% zálohy zloženej vyradeným záujemcom. Zložená záloha vyradeného záujemcu v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% zálohy v prospech konkurznej podstaty titulom nároku správcu na zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti úspešného záujemcu uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom v súlade s týmito podmienkami. Zvyšná časť zálohy bude vyradenému záujemcovi vrátená. Správca poučuje každého záujemcu, že doručenie záväznej ponuky sa považuje za vyjadrenie súhlasu s dojednaním o zmluvnej pokute uvedenom v tomto bode.
 7. Ak došlo k vyradeniu úspešného záujemcu, správca aktuálne kolo ponukového konania skončí. 
 8. O vyhodnotení kola ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.

5.          Skončenie kola ponukového konania

 1. Kolo ponukového konania sa končí ak došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú záväznú ponuku nemožno považovať za úplnú alebo ak všetky záväzné ponuky boli správcom odmietnuté alebo ak úspešný záujemca bol správcom vyradený. Kolo ponukového konania tak môže byť skončené aj odmietnutím všetkých záväzných ponúk správcom a to aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Pokiaľ je kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania za obdobných podmienok ako predchádzajúce kolo ponukového konania .

6.          Ostatné podmienky

 1. Každý záujemca znáša náklady na účasť v kole ponukového konania sám. 
 2. Všetky náklady spojené s prevodom predmetu ponukového konania (napríklad notárske a správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva) znáša záujemca sám a nie sú zahrnuté v kúpnej cene.
 3. Správca je oprávnený odmietnuť všetky záväzné ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu. Samotné kolo ponukového konanie sa tým skončí.
 4. V prípade, ak správca odmietne všetky záväzné ponuky záujemcov alebo ak správca odmietne záväznú ponuku záujemcu alebo ak úspešného záujemcu vyradí, nemá ktorýkoľvek zúčastnený záujemca právo na náhradu škody ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s účasťou na tomto kole ponukového konania.
 5. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť.
 6. Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
 7. Správca dlžníka si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
 8. Správca neúspešnému záujemcovi vráti uhradenú zálohu najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie záväznej ponuky.
 9. Predmet ponukového konania sa ponúka tak ako stojí a leží.
 10. Prevzatie a prepis vlastníctva k predmetu ponukového konania v príslušnom registri vedenom príslušným štátnym orgánom je povinný zabezpečiť úspešný záujemca .

7.          Kontakty

 1. Bližšie informácie možno získať po predchádzajúcom ohlásení elektronicky e-mailom na adrese: juraj.basnak@akbasnak.skalebo prostredníctvom telefonického kontaktu : 0904 516 169 . Pri osobnom doručovaní záväznej ponuky vopred kontaktujte správcu.
 2. Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení kola ponukového konania informovať iba úspešného záujemcu.
 3. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.

8.          Poučenie podľa § 167p, ods. 1, ZKR:

 1. Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. 
 2. Prihliada sa iba na tie záväzné ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.