(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.04.2024
Zverejnený v OV č.:
69/2024
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC s.r.o. IČO 51851580, , Radlinského 3 / 0, 92001 Hlohovec,
Správca:
, Tamaškovičova 17, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60K/16/2023
Spisová značka správcu:
60K/16/2023 S2009
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka AKD HLOHOVEC s.r.o., so sídlom Radlinského 3, 920 01  Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T (ďalej len ,,Dlžník“), ust.  § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a  § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do uplynutia lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK33 8330 0000 0028 0205 6929, vedený vo Fio banke, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

 

V Trnave, dňa 04.04.2024

UBC 2020, k.s.

Správca úpadcu