(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.04.2024
Zverejnený v OV č.:
69/2024
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC s.r.o. IČO 51851580, , Radlinského 3 / 0, 92001 Hlohovec,
Správca:
, Tamaškovičova 17, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60K/16/2023
Spisová značka správcu:
60K/16/2023 S2009
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, oznamuje veriteľom dlžníka AKD HLOHOVEC s.r.o., so sídlom Radlinského 3, 920 01  Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T,  že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tamaškovičova 2742/17, Trnava 917 01,  3. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 09:00 do 11:00, od 13:00 – 15:00. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0947 948 987.

 

V Trnave, dňa 04.04.2024

UBC 2020, k.s.

Správca úpadcu