(PO) Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o., IČO 35975334

Nemocničná 1, 92701 Šaľa

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník/Úpadca:
Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o. IČO 35975334, , Nemocničná 1, 92701 Šaľa,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23K/4/2024
Spisová značka správcu:
23K/4/2024 S1639
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Insolvency k. s., správca úpadcu Urologická ambulancia MUDr.Ivan Križan,s.r.o., Nemocničná 1, Šaľa 927 01, IČO: 35 975 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18679/T, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Pekárska 11, Trnava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0908 739 620 alebo e-mailom na insolvency.spravca@gmail.com.