(PO) MEDIN Plus, s.r.o., IČO 36328855

Kostolná - Záriečie 149, 913 04 Kostolná - Záriečie

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník/Úpadca:
MEDIN Plus, s.r.o. IČO 36328855, , Kostolná - Záriečie 149 , 91304 Kostolná - Záriečie,
Správca:
, Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38K/7/2024
Spisová značka správcu:
38K/7/2024 S1639
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Insolvency k. s., správca úpadcu MEDIN Plus, s.r.o., so sídlom 913 04 Kostolná – Záriečie 149, IČO 36 328 855 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 13824/R, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Piaristická 46, Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0908 739 620 alebo e-mailom na insolvency.spravca@gmail.com.