(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

 

Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853

vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

 

Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava

Deň konania: 05.04.2024 (piatok)

Čas konania: 10:00 hod.   

Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Oliver Korec, správca

 

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje veriteľ/zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

 

1. Všeobecná úverová banka, a.s                                               ...................................................                                                                                                           

2. I N G E O a.s. Ž I L I N A                                                            ...................................................

3. ENVICONSULT spol. s r.o.                                                      ....................................................

                                                                                                                

JUDr. Oliver Korec, správca

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia,

2. Voľba predsedu veriteľského výboru,

3. Záver.

 

1.  Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.

 

2.  Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.s.

Hlasovanie:

Za: 3,  Zdržal sa: nikto, Proti: nikto

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Všeobecná úverová banka, a.s. .

 

3.  Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Mestský súd Bratislava III do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o hod. 10:15 hod.

V Bratislave dňa 05.04.2024

................................................................

Predseda veriteľského výboru