Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/27/2024

(FO) Danihel Oliver (18.07.1989)

Námestie padlých hrdinov 122, 90028 Ivanka pri Dunaji

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník:
Danihel Oliver IČO 18.07.1989, , Námestie padlých hrdinov 122 / 2, 90028 Ivanka pri Dunaji,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
24OdK/27/2024
Spisová značka správcu:
24OdK/27/2024 S1364
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Oliver Danihel, nar. 18.07.1989, trvalý pobyt Námestie padlých hrdinov 122/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk alebo na tel. č.: +421 940 629 292.

Mgr. Jozef Maruniak, správca