Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/53/2024

(FO) Bášek Miroslav (30.12.1965)

Pekná 621, 90028 Ivanka pri Dunaji

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník:
Bášek Miroslav IČO 30.12.1965, , Pekná 621 / 18, 90028 Ivanka pri Dunaji,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/53/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/53/2024 S1364
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Miroslav Bášek, nar. 30.12.1965, trvale bytom: Pekná 621/18, 900 28 Ivanka pri Dunaji, týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

Mgr. Jozef Maruniak, správca