Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/52/2024

(FO) Horňák Mário (18.07.1991)

Kostolište , 90062 Kostolište

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.04.2024
Zverejnený v OV č.:
70/2024
Dlžník:
Horňák Mário IČO 18.07.1991, , Kostolište 90062, 90062 Kostolište,
Správca:
, Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/52/2024 S2045
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Trustee, k.s., správca dlžníka: Mário Horňák, nar. 18.07.1991, trvale bytom: Kostolište, 900 62 Kostolište, v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 81OdK/52/2024, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK58 8330 0000 0022 0267 7668 vedený vo Fio banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Trustee, k.s., správca