Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/3/2024

(FO) Rigler Ján (21.02.1964)

Kamenný Most 322, 94358 Kamenný Most

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Zverejnený v OV č.:
71/2024
Dlžník:
Rigler Ján IČO 21.02.1964, , Kamenný Most 322, 94358 Kamenný Most,
Správca:
Ing. Ladislav Bódi , Mariánska 6, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdS/3/2024
Spisová značka správcu:
32OdS/3/2024 S1154
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.03.2024, spisová značka 32OdS/3/2024-75 bolo rozhodnuté o poskytnutí ochrany pred veriteľmi a začaté insolvenčné konanie.  Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Ing. Ján Rigler, narodený 21.02.1964, bytom Kamenný Most 322, 943 58  Kamenný Most. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 65/2024 dňa 03.04.2024 pod číslom K017915 a nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2024.

V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné účastníkom konania o určenie splátkového kalendára vedeného Okresným súdom v Nitre pod sp. zn. 32OdS/3/2024, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.

V Nitre, dňa 05.04.2024                        Ing. Ladislav Bódi, správca