(PO) Leonid, s. r. o., IČO 53443080

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Zverejnený v OV č.:
71/2024
Dlžník/Úpadca:
Leonid, s. r. o. IČO 53443080, , Galvaniho 7/D / 0, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/12/2024
Spisová značka správcu:
21K/12/2024 S2070
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V zmysle § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca zverejňuje bankový účet č.: SK40 8330 0000 0027 0237 9894 pre účely zloženia kaucie veriteľom úpadcu z dôvodu popretia pohľadávky. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a poznámku „skp24/0001“.

 

JUDr. Martin Jacko

komplementár správcu, spoločnosti LGP Recovery, k. s.