(PO) Leonid, s. r. o., IČO 53443080

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Zverejnený v OV č.:
71/2024
Dlžník/Úpadca:
Leonid, s. r. o. IČO 53443080, , Galvaniho 7/D / 0, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/12/2024
Spisová značka správcu:
21K/12/2024 S2070
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V zmysle § 85 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca úpadcu oznamuje, že osoby oprávnené nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu môžu nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. na adrese: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné podať písomne na adresu kancelárie, na emailovú adresu martin.jacko@lansky.sk alebo je možné dohodnúť termín nahliadnutia telefonicky na čísle +421 2 5930 8061.

 

JUDr. Martin Jacko

komplementár správcu, spoločnosti LGP Recovery, k. s.