(PO) Leonid, s. r. o., IČO 53443080

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Zverejnený v OV č.:
71/2024
Dlžník/Úpadca:
Leonid, s. r. o. IČO 53443080, , Galvaniho 7/D / 0, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
, Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/12/2024
Spisová značka správcu:
21K/12/2024 S2070
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

 

Call to foreign creditors to lodge their claims

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka: Leonid, s. r. o. , so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 443 080 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Mestského súdu Bratislava III, spis. zn.: 21K/12/2024, zo dňa 25. 03. 2024, bol vyhlásený malý konkurz na majetok Dlžníka a LGP Recovery, k. s., správca, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 066 549 bol ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 65/2024 (K017908) dňa 03. 04. 2024.

 

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2015 on insolvency proceedings, as the insolvency administrator of the debtor: Leonid, s. r. o., with the seat at: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava -  municipal district of Ružinov, Slovak Republic, ID Nr.: 53 443 080 (hereinafter referred to as the “Debtor”, we are obliged to inform you that by the judgment of the Municipal Court Bratislava III, proc. No.: 21K/12/2024, dated on 25. 03. 2024 small bankruptcy was declared on Debtor’s assets and LGP Recovery, k. s. with the seat at Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 54 066 549, was appointed to the function of the insolvency administrator. The abovementioned judgment was published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic No.: OV 65/2024 on 03. 04. 2024.

 

Toto uznesenie Mestského súdu Bratislava III nadobudlo účinnosť dňa 04. 04. 2024. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

 

This judgment of the Municipal Court Bratislava III became effective on 04. 04. 2024. The bankruptcy on Debtor’s assets was opened as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu, pričom prihláška musí byť autorizovaná. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act and Act on amendment of particular acts as amended the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor’s assets electronically through the dedicated electronic form to the insolvency administrator electronic mailbox, while the application must be authorized. If the proposal is submitted by the debtor's representative, the proposal must be accompanied by a power of attorney to represent the debtor in filing a claim in bankruptcy, which must be authorized by the debtor, otherwise it will not be considered.

 

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky (istina a príslušenstvo), poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

 

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and the domicile or business name and registered office of creditor, about the name, surname and the domicile or business name and registered office of Debtor, the legal cause of claim (principal and interests), ranking of the satisfaction of the claim from the general estate and the amount of the principal and the interests; the lodgment of claim has to be signed.

 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

 

Each secured claim must be lodged by separate lodgment providing information about the secured sum of claim, type and ranking of security, object to which the security is tied and legal cause of security.

 

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

 

Also, creditors, who have claims which origin is bound to the fulfilment of a condition, have to lodge their claims in the same manner, whereby a fact upon which the claim should origin or a condition upon depends the origin of the claim have to be provided.

 

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka.

 

In bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the Debtor shall also file a claim if it is secured by a security interest in the Debtor's property.

 

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

 

The claim has to be lodged in the currency EUR.

 

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce skutočnosti uvedené v prihláške.

 

Documents proving facts provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of claim.

 

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

 

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the non-financial claim has to be enclosed otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

 

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

 

Creditor, who does not have a residence or a seat or a branch office in the Slovak Republic, shall be obliged to appoint a representative for delivering with a residence or a seat in the territory of the Slovak Republic and such a notify such an appointment to the insolvency administrator, otherwise documents will be delivered to such a creditor only by publishing in the Commercial Bulletin.

 

Na prihlášku veriteľa, ktorá nebude podaná na predpísanom tlačive, nebude spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebude k nej (v prípade nepeňažných pohľadávok) pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúceho hodnotu nepeňažnej pohľadávky alebo nebude podpísaná, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

 

Lodgment of a claim that will be not in prescribed form, will not fulfil the requirements stated by the law or an expert opinion stating the value of the non-financial claim (in case of non-financial claim) will not be enclosed to the lodgment of the claim or will be not signed, shall not be considered as lodgment of claims in the insolvency proceedings.

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

 

The lodgment of claim served to the insolvency administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor shall not be entitled to exercise the voting rights and other rights connected with the lodged claim. Not lodged security right become extinct after the lodgment basic period of time elapses.

 

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

 

Neither the insolvency administrator or the court has duty to challenge the creditor to complete or to correct incomplete or incorrect lodgment of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

 

The creditor is responsible for the legitimacy of information contained in the lodgment.

 

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom Dlžníka, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov Dlžníka.

 

This information is designed for foreign creditors of Debtor, whose place of residence or seat is not obvious from documentation of the Debtor.

 

JUDr. Martin Jacko

komplementár správcu, spoločnosti LGP Recovery, k. s.

general partner of the insolvency administrator, the company LGP Recovery, k. s.