Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/57/2015

(FO) Tichá Mária (27.12.1968)

Slnečná 1127/8 , 90028 Ivanka pri Dunaji

Súd odvolanému správcovi: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom ...
Dátum vydania:
5.4.2024
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Zverejnený v OV č.:
71/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-2K/57/2015
ICS:
1115231606
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
Mária Tichá , Slnečná 1127/8, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mária Tichá , Slnečná 1127/8, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Tichá, nar. 27.12.1968, trvale bytom Slnečná 1127/8, 900 28 Ivanka pri Dunaji, správcom ktorého je: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1383, o návrhu správcu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto
Rozhodnutie:
Súd odvolanému správcovi: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1206 u k l a d á p o v i n n o s ť vydať ustanovenému správcovi: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1383 v konkurznej veci vedenej na Mestskom súde Bratislava III pod sp. zn. B1-2K/57/2015 podrobnú správu o činnosti správcu a vydať celý správcovský spis spolu s prílohami pozostávajúci najmä z nasledovných dokumentov: - I. prihlášky pohľadávok spolu s prílohami - II. zoznam pohľadávok - III. konečný zoznam pohľadávok - IV. zoznam pohľadávok proti podstate - V. zápisnice o priebehu schôdze veriteľov - VI. súpis majetku všeobecnej podstaty - VII. súpis majetku oddelených podstát - VIII. zmluvy, na základe ktorých bola speňažená konkurzná podstata - IX. záväzné pokyny príslušného orgánu - X. evidenciu pohľadávok proti všeobecnej podstate - XI. evidenciu pohľadávok proti oddeleným podstatám - XII. evidenciu o speňažovaní všeobecnej podstaty - XIII. evidenciu o speňažovaní oddelených podstát - XIV. rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu - XV. výstrižky z obchodného vestníka - XVI. prílohy k spisu - XVII. zmluvu o zriadení účtu v banke, a to do 3 dní od doručenia tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti neodkladnému opatreniu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť, a to do 30 dní, odkedy mu bolo uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia doručené inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). (§363 CSP) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. (§ 364 CSP)
Oznam: