Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.04.2024
Zverejnený v OV č.:
72/2024
Dlžník:
Mišalková Ružena IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 05994 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

Všeobecná časť.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/85/2022 zo dňa 23.03.2022 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 61/2022 zo dňa 29.03.2022 pod číslom K018580 súd vyhlásil konkurz majetok dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany.

 

 

Súpis majetku.

 

Správca na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, vlastných zistení a šetrení, ako aj poskytnutej súčinnosti tretích osôb vyhotovil súpis majetku, ktorý tvoril len všeobecnú podstatu. Správca súpis všeobecnej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku 99/2022 zo dňa 24.05.2022, pod K030498, ktorý tvoril:

                                                                                  

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.895 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok - pozemky

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

44

Zastavaná plocha a nádvorie

670

1/1

1240

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.237 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok – stavby

 

Súpisné číslo

Druh stavby

Na parcele číslo

Podiel

Cena €

161

Rodinný dom

50/1

1/1

18900

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.237 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok – pozemky

 

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

50/1

Zastavaná plocha a nádvorie

420

1/1

777

 

Vyššie uvedený dlžník si v zmysle ust. §166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) - rodinný dom, zapísaný na na LV č.237 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok, ktorý je vo vlastníctve Mišalko Peter r. Mišalko dátum narodenia 20.10.1977 a Ružena Mišalková r. Dunková, dátum narodenia 02.04.1981 v podiele 1/1.

Podľa ust. § 166d ods. 1 ZKR súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.

V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR správca vyššie uvedenú hodnotu obydlia dlžníka určil odhadom; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku.

 

Predmetom speňažovania teda tvoril majetok:

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.895 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok - pozemky

 

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

44

Zastavaná plocha a nádvorie

670

1/1

1240

 

Do konkurzu si prihlásili pohľadávky veritelia:

 

Por.č.

Veriteľ

Číslo pohľ.

Prihlásená suma

Zistená suma

%

1

Union zdravotná poisťovňa, a.s, IČO: 31284831

D/2-1

9,10 €

9,10 €

0,04%

2

Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 31284831

D/3-2

989,81 €

989,81 €

4,82%

3

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005

D/4-3

810,00 €

810,00 €

3,94%

4

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,

IČO: 30807484

D/5-4

598,14 €

598,14 €

2,91%

5

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,

IČO: 424995000017

D/6-5

6,40 €

6,40 €

0,03%

6

VŠZP a.s., IČO: 35937874

D/7-6

111,12 €

111,12 €

0,54%

7

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO:35724803

D/8-7

16090,49 €

16090,49 €

78,26%

8

Intrum Slovakia s.r.o.,

IČO: 35831154

D/9-8

1945,16 €

1945,16 €

9,46%

 

Spolu

 

20560,22 €

20560,22 €

100,00%

 

Správcovi nebol do dňa zostavenia konečného rozvrhu doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.

 

Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku 60/2024 zo dňa 25.03.2024 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstate.

 

Rozvrhová časť.

 

Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu: 2013,00 €

 

Náklady konkurzu:

 

Náklady konkurzu sp.zn.: 3OdK/85/2022 vedenej OS Prešov dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany

 

Právny dôvod

Dôvod priradenia

Podstata

Čas vzniku

Suma €

Odmena ( § 20 ods. 1 Vyhl. č. 665/2005 Z.z.

§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR

všeobecná

Pri rozvrhu

335,12

Súdny poplatok za konkurzné konanie 1% z výťažku

§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR

všeobecná

Pri rozvrhu

20,13

Paušálna náhrada nákladov ( § 24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z. za 27 mesiacov

§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR

všeobecná

Pri rozvrhu

810

Náklady súvisiace s ukončením konkurzu / poplatoky /

§167t ods. 1 písm. b) ZKR

všeobecná

Pri rozvrhu

123,75

Spolu

 

 

 

1288,95

 

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia podľa Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.:

 

Výťažok zo speňaženia: 2013,00 €

 

a/ zo sumy výťažku do 330,00 € 15%……….………..…………..……….49,50 €

b/ zo sumy výťažku od 330,01 € do 3330,00 € 50 € +14%………...…….285,62 €

 

Odmena správcu: ………………………………..…………...…….……. 335,12 €

 

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov - § 167u ods.2

Výťažok – / náklady konkurzu / t.j. 2013,00 – 1288,95 = 724,05 € - suma určená na uspokojenie

S poukázaním na vyššie uvedené, na základe tohto rozvrhu sa nezabezpečení veritelia uspokoja z rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty mierou uspokojenia 3,5216% a to následovne:

 

Por.č.

Veriteľ

Prihlásená suma

Suma na uspokojenie

1

Union zdravotná poisťovňa, a.s, IČO: 31284831

9,10 €

0,32 €

2

Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 31284831

989,81 €

34,86 €

3

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005

810,00 €

28,53 €

4

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,

IČO: 30807484

598,14 €

21,06 €

5

Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,

IČO: 424995000017

6,40 €

0,23 €

6

VŠZP a.s., IČO: 35937874

111,12 €

3,91 €

7

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO:35724803

16090,49 €

566,64 €

8

Intrum Slovakia s.r.o.,

IČO: 35831154

1945,16 €

68,50 €

 

Spolu

20560,22 €

724,05 €

 

Správca vyzýva veriteľov so zistenými pohľadavkámi, aby v lehote do10 dní od zverejnenia tohto oznámenia uviedli správcovi číslo bankového účtu na splnenie konečného rozvrhu výťažku.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca