(PO) Freshgastro s. r. o., IČO 47161787

Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.04.2024
Zverejnený v OV č.:
73/2024
Dlžník/Úpadca:
Freshgastro s. r. o. IČO 47161787, , Ferienčíkova 7 / 0, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81K/43/2023
Spisová značka správcu:
81K/43/2023 S1364
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Freshgastro s. r. o., so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 161 787 (ďalej len „Úpadca“),  v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) tretie kolo verejného ponukového konania na predaj súboru pohľadávok zapísaných do súpisu konkurznej podstaty ako súpisové zložky č. 7. až 11. (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2024 zo dňa 20.02.2024).

I. Popis majetku

Predmetom verejného ponukového konania sú nasledovné pohľadávky:

Číslo

Popis

Súpisová hodnota

7

Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI v konkurze, Ladislava Sáru 423/2, 84105 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 41635558. Právny dôvod: Zmluva o poskytnutí odborných poradenských služieb, marketingových služieb a sprostredkovanie obchodu za rok 2016. Istina 63.840,00 €. Dátum splatnosti 28.02.2017.

1,00 €

8

TOMCAMP s. r. o., sídlo Potočná 7/1, 900 91 Limbach, IČO: 46 463 437. Právny dôvod Zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO a oleja zo dňa 01.06.2020. FA č. 210100018. Istina 589,12 €. Príslušenstvo 110,69 €. Dátum splatnosti 27.10.2021.

589,12 €

9

TOMCAMP s. r. o., sídlo Potočná 7/1, 900 91 Limbach, IČO: 46 463 437. Právny dôvod Zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO a oleja zo dňa 01.06.2020. FA č. 210100020. Istina 819,72 €. Príslušenstvo 148,76 €. Dátum splatnosti 22.11.2021.

819,72 €

10

TOMCAMP s. r. o., sídlo Potočná 7/1, 900 91 Limbach, IČO: 46 463 437. Právny dôvod Zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO a oleja zo dňa 01.06.2020. FA č. 210100026. Istina 496,80 €. Príslušenstvo 85,38 €. Dátum splatnosti 30.12.2021.

496,80 €

11

TOMCAMP s. r. o., sídlo Potočná 7/1, 900 91 Limbach, IČO: 46 463 437. Právny dôvod Zmluva o poskytovaní služby pri zbere BRKO a oleja zo dňa 01.06.2020. FA č. 210100028. Istina 293,11 €. Príslušenstvo 48,06 €. Dátum splatnosti 27.10.2021.

293,11 €

(ďalej len „Súbor pohľadávok“).

II. Podmienky ponukového konania

 1. Doručením záväznej ponuky do kancelárie správcu sa záujemca zaväzuje v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, uzatvoriť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorej predmetom bude odplatný prevod Súboru pohľadávok v prospech úspešného záujemcu za cenu ponúknutú úspešným záujemcom.
 2. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote určenej správcom, alebo inak zmarí proces speňažovania Súboru pohľadávok, zložená záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty.
 3. Úspešný záujemca bude znášať všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom Súboru pohľadávok.

III. Náležitosti ponuky

Záväzná ponuka musí obsahovať:

 1. riadnu identifikáciu Súboru pohľadávok zhodnú s označením, ktoré je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania; 
 2. označenie záujemcu o kúpu (v prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov: obchodné meno, sídlo, IČO alebo iný identifikačný údaj, označenie štatutárneho orgánu a v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo) a kontaktné údaje záujemcu (e-mail, telefónne číslo);
 3. predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu alebo totožnosť záujemcu: právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ výpisom z príslušného registra a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiou občianskeho preukazu;
 4. návrh ceny, ktorý nesmie byť nižší ako stanovená minimálna cena;
 5. predloženie dokladu preukazujúceho zaplatenie zálohy za celú ponúknutú cenu;
 6. uvedenie bankového spojenia na účel vrátenia zálohy na ponúknutú cenu pre prípad, že ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná;
 7. vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania;
 8. podpis záujemcu.

IV. Cena a spôsob úhrady

 1. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 200,00 €.
 2. Záujemca je povinný zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú cenu v prospech účtu IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653, vedený vo VÚB, a.s., do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: „81K/43/2023  – VPK1p -  priezvisko/obchodné meno záujemcu“.
 3. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú cenu, sa nebude prihliadať.

V. Spôsob a termín predkladania ponúk

 1. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie zmluvy musia byť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručené buď do elektronickej schránky správcu alebo v listinnej podobe na adresu kancelárie správcu Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Konventná 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, v zalepenej obálke označenej nápisom „Záväzná ponuka 81K/43/2023 – VPK1 – NEOTVÁRAŤ“.
 2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
 3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.

VI. Vyhodnotenie ponúk

 1. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk. O výsledku vyhodnotenia ponúk bude správca informovať všetkých záujemcov ponukového konania. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou ponúknutou cenou. Neúspešným záujemcom sa zložená záloha na ponúknutú cenu vráti spôsobom, ktorý písomne oznámili správcovi, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
 2. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote určenej správcom, alebo inak zmarí proces speňaženia Súboru pohľadávok, úspešným záujemcom ponukového konania sa stane ďalší záujemca v poradí. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 3. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
 4. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

Mgr. Jozef Maruniak