(PO) IVAN metal, s.r.o., IČO 44702531

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto...
Dátum vydania:
8.4.2024
Dátum zverejnenia:
15.04.2024
Zverejnený v OV č.:
73/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Žilina
Spisová značka:
1K/2/2024
ICS:
5124203561
Vydal:
JUDr. Gabriela Bargelová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Žilina
Dlžník/Úpadca:
IVAN metal, s.r.o. IČO 44702531, , Čsl. armády 3, 03601 Martin, Slovenská republika
Navrhovatelia:
IVAN metal, s.r.o. IČO 44702531, , Čsl. armády 3, 03601 Martin, Slovenská republika Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina , Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: : IVAN metal, s.r.o., Čsl. armády 3, 036 01 Martin, IČO: 44 702 531, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Rozhodnutie:
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania (t.j. 04.04.2024) 90 dní v omeškaní - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, t.j. 04.04.2024 - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 04.04.2024 a v deň predloženia tejto informácie súdu - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 90 dní od začatia konkurzného konania. II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva. III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2024 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili. IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania. V. Súd upovedomuje veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 05.06.2024 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: