(PO) M - NOVOMAX - D s.r.o., IČO 36650757

Bátorová 37, 99126 Bátorová

U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na ...
Dátum vydania:
09.04.2024
Dátum zverejnenia:
15.04.2024
Zverejnený v OV č.:
73/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/5/2024
ICS:
6124249450
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Daňový úrad IČO 42499500, , Nová 13, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/5/2024 vo veci navrhovateľa: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica a ním označeného veriteľa: 1. Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 2. AMIKUS, spol. s r. o., so sídlom Partizánska 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 025 267 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 4. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 5. Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 proti dlžníkovi: M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757 o návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje sa pojednávanie na deň 11. júna 2024 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie. Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757 a to: veriteľa: 1. Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 2. AMIKUS, spol. s r. o., so sídlom Partizánska 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 025 267 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 4. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 5. Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 o nariadenom pojednávaní. Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou ! Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku). Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku) Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku) Banská Bystrica 09. 04. 2024 Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r. sudca