(PO) HORICA s.r.o., IČO 51115999

Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica

U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania ...
Dátum vydania:
09.04.2024
Dátum zverejnenia:
15.04.2024
Zverejnený v OV č.:
73/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/4/2024
ICS:
6124249446
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
HORICA s.r.o. IČO 51115999, , Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
HORICA s.r.o. IČO 51115999, , Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Daňový úrad IČO 42499500, , Nová 13, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/4/2024 vo veci navrhovateľa: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica a ním označeného veriteľa: 1. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 36 284 831 2. Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, so sídlom Dobrovičova 12, 813 66 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 156 621 proti dlžníkovi: HORICA s.r.o., so sídlom Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 115 999 o návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. júna 2024 o 10.15 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie. Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka HORICA s.r.o., so sídlom Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 115 999 a to: veriteľa: 1. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 36 284 831 2. Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, so sídlom Dobrovičova 12, 813 66 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 156 621 o nariadenom pojednávaní. Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou ! Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku). Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku) Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku) Banská Bystrica 09. 04. 2024 Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r. sudca