(FO) Glomba Miroslav (23.11.1984)

Sídlisko 152, 02744 Tvrdošín

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
16.04.2024
Zverejnený v OV č.:
74/2024
Dlžník/Úpadca:
Glomba Miroslav IČO 23.11.1984, , Sídlisko 152 / 35, 02744 Tvrdošín,
Správca:
JUDr. Marína Gallová , Jilemnického 30, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
2K/20/2021
Spisová značka správcu:
2K/20/2021 S1486
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

K sp.zn. 2K/20/2021

Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka: odsúdenej osoby, ktorej bol uložený trest prepadnutia majetku: Miroslav Glomba, nar. 23.11.1984, trvale bytom Sídlisko 152/35, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚZVJS Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“)

 

Finančná hotovosť

5/

Finančná hotovosť Dlžníka zaistená úradom Špeciálnej prokuratúry vo výške 2.700 Eur

Dôvod zaradenia: majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu

Deň zaradenia: 02.04.2024

Súpisová hodnota:2.700 Eur

 

V Martine, dňa 2.4.2024

 

JUDr. Marína Gallová

konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa