Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/51/2024

(FO) Kovácsová Gabriela (13.11.1959)

Hagarova 2547, 83151 Bratislava-Rača

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
17.04.2024
Zverejnený v OV č.:
75/2024
Dlžník:
Kovácsová Gabriela IČO 13.11.1959, , Hagarova 2547 / 13, 83151 Bratislava-Rača,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
24OdK/51/2024
Spisová značka správcu:
24OdK/51/2024 S1364
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Gabriela Kovácsová, nar. 13.11.1959, trvalý pobyt Hagarova 2547/13, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

Mgr. Jozef Maruniak, správca