Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/79/2019

(FO) Billová Renáta (08.04.1965)

Kopčianska 2969/86 , 85101 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.04.2024
Zverejnený v OV č.:
76/2024
Dlžník:
Billová Renáta IČO 08.04.1965, , Kopčianska 2969/86 86, 85101 Bratislava,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/79/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/79/2019 S1518
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 19.03.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Renáta Billová, nar. 08.04.1965, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, občan SR sp.zn. 37OdK/79/2019 a  do funkcie správcu ustanovil: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom Z8hradnícka 30,  Bratislava, č. reg. S1206.

Uznesenie bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka OV č. 72/2019 zo dňa 11.04.2019.

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Billová, nar. 08.04.1965,trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, uznesením  zo dňa 15.02.2024 odvolal pôvodného správcu  a ustanovil nového správcu:  JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04  Bratislava, značka správcu: S 1518.

Uznesenie bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka OV č. 44/2024 zo dňa 01.03.2024.

JUDr. Michaela Voleková, správca v konkurze dlžníka, týmto podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK05 1100 0000 0026 2183 4269 vedený v Tatra banke  a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: meno dlžníka, kaucia popretia pohľadávky (spisová značka konkurzu). Podľa § 32 ods. 19 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 EUR.

 

 

JUDr. Michaela Voleková

správca