Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 6OdS/2/2024

(FO) SOPKO Slavomír (21.12.1971)

Nižný Hrušov 569, 09422 Nižný Hrušov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.04.2024
Zverejnený v OV č.:
77/2024
Dlžník:
SOPKO Slavomír IČO 21.12.1971, , Nižný Hrušov 569, 09422 Nižný Hrušov,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
6OdS/2/2024
Spisová značka správcu:
6OdS/2/2024 S1401
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Slavomír Sopko, nar. 21.12.1971, trvale bytom, 094 22 Nižný Hrušov 569, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese  Lipová 1 v Humennom denne v úradných hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.

 

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca