(PO) AXE Capital Group SE, IČO 52005666

Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
19.04.2024
Zverejnený v OV č.:
77/2024
Dlžník/Úpadca:
AXE Capital Group SE IČO 52005666, , Štúrova 27 / 0, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto,
Správca:
, Murgašova 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
43K/12/2023
Spisová značka správcu:
43K/12/2023 S2082
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

 ZÁPISNICA

z konania schôdze veriteľského výboru (VV) zástupcov veriteľov úpadcu: AXE Capital Group SE, Sídlo úpadcu: Štúrova 27 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO úpadcu: 52 005 666, Obchodné meno správcu: Origon Recovery Solutions, k. s., sídlo Murgašova 3, 040 01 Košice, spisová značka 43K/12/2023 S2082

Termín: 12. apríla 2024

Čas:  10.30 hod.

Prítomní členovia VV:

  1. Martin Ohradzanský (neprítomný), kontakt mohs@mohs.sk
  2. Jozef Hindický kontakt: hello@jozefhindicky.com
  3. Štefan Pogány kontakt: pogany@e-sys.sk
  4. Veronika Kračmer kontakt: veronika.kracmer4@gmail.com
  5. Karol Moravský (v.z na základe poverenia Ladislav Kupka )kontakt: karol.moravsky@fispro.sk

Jediným bodom schôdze bolo ustanovenie funkcie predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 4 členovia veriteľského výbory hlasovali ZA zvolenie predsedu veriteľského výboru Štefan POGÁNYA. /pp. HINDICKÝ, KRAČMER, MORAVSKÝ, POGÁNY/, jeden člen p.OHRADZANSKÝ hlasoval za p. HINDICKÉHO.

Na základe výsledku hlasovania, predsedom veriteľského výboru sa stal: Štefan Pogány.

 

 

V Bratislave 12.apríla 2024,                                                                        ______________________

                                                                                                                              Štefan Pogány, vl. rukou

                                                                                                                              predseda veriteľského výboru