Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/22/2024

(FO) Horvát Martin (14.09.1973)

Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
19.04.2024
Zverejnený v OV č.:
77/2024
Dlžník:
Horvát Martin IČO 14.09.1973, , Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany,
Správca:
JUDr. Vladimír Babin , Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
7OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/22/2024 S1039
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 06.02.2024, sp.zn.: 7OdK/22/2024, ktoré bolo zverejnené v OV č. 33/2024 dňa 15.02.2024 vyhlásil Okresný súd Prešov konkurz na majetok dlžníka Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211 a ustanovil správcu: JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj vyjadrenia dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.

V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Martin Horvát, nar. 14.09.1973, trvale bytom 082 33 Chminianske Jakubovany 211, sp. zn.: 7OdK/22/2024 v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Vladimír BABIN, správca