(PO) Poľnohospodárske družstvo v Pribete, IČO 00193241

Rúbaňská 15, 94655 Pribeta

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
12.4.2024
Dátum zverejnenia:
19.04.2024
Zverejnený v OV č.:
77/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
32K/5/2024
ICS:
4124204033
Vydal:
JUDr. Tatiana Muziková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník/Úpadca:
Poľnohospodárske družstvo v Pribete IČO 00193241, , Rúbaňská 15, 94655 Pribeta, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Poľnohospodárske družstvo v Pribete IČO 00193241, , Rúbaňská 15, 94655 Pribeta, Slovenská republika Buona s.r.o. IČO 31420877, , Dolnopeterská 1456/8, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: Buona s.r.o., so sídlom Dolnopeterská 1456/8, 941 01 Hurbanovo, IČO: 31 420 877, právne zast. JUDr. Mgr. Andrea Pállová, LL.M., advokát so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo v Pribete, so sídlom Rúbaňská 15, 946 55 Pribeta, IČO: 00 193 241, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo v Pribete, so sídlom Rúbaňská 15, 946 55 Pribeta, IČO: 00 193 241.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta druhá v spojení s § 14 e silentio ZKR).
Oznam: