Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/22/2024

(FO) Nociarová Lucia (14.12.1991)

Modrý Kameň , 99201 Modrý Kameň

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.04.2024
Zverejnený v OV č.:
78/2024
Dlžník:
Lucia Nociarová IČO 14.12.1991, , Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
3OdK/22/2024 S1971
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Lucia Nociarová, trvale bytom Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň, dátum narodenia 14.12.1991 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 6.2.2024, sp. zn. 3OdK/22/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 31/2024 zo dňa 13.2.2024 týmto v súlade ust. § 167j ods. 1 za primeraného použitia ust. § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Obchodný podiel v spoločnosti Sun&Moon s.r.o. o veľkosti 80%

Typ súpisovej zložky

iná majetková hodnota

Popis

Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Sun&Moon s.r.o. so sídlom Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň, IČO 52 209 148 o veľkosti 80% určený pomerom peňažného vkladu dlžníka vo výške 4.000,00 eur k základnému imaniu spoločnosti vo výške 5.000,00 eur; napriek tomu, že obchodný podiel dlžníka nedosahuje hodnotu 100% predstavuje spoločnosť Sun&Moon s.r.o. jednoosobovú spoločnosť, v dôsledku čoho obchodná účasť dlžníka nezaniká

Register, v ktorom a eviduje

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 35950/S

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

obchodná spoločnosť od roku 2024 nevykonáva podnikateľskú činnosť; do 23.8.2023 bol spoločníkom spoločnosti tiež p. Matej Šimov

Súpisová hodnota

250,00 €

Deň zapísania majetku

15.4.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako spoločníka v Obchodnom registri Slovenskej republiky

Poučenie a výzva

Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka správca vykonáva len na podnet veriteľa za predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený [ust. § 166i ods. 2 ZoKR].

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.

Súpis majetku je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu [ust. § 76 ods. 1 ZoKR].

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených [ust. § 76 ods. 4 ZoKR].

Správca vyhotovený súpis zostavil s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vyhotovenia súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku dlžníka, informácie o takomto majetku možno poskytnúť správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 15.4.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Lucia Nociarová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)