Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/74/2024

(FO) Filo Ladislav (12.11.1959)

Miletičova 565, 82109 Bratislava-Ružinov

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.04.2024
Zverejnený v OV č.:
79/2024
Dlžník:
Filo Ladislav IČO 12.11.1959, , Miletičova 33, 82109 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/74/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/74/2024 S1383
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables» (cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty" (da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne« (de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“ (et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad" (el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες» (en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare» (lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro" (lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai" (hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők" (mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati" (nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen” (pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów" (pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar» (sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny" (sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!" (fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat” (sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:   Ladislav Filo, nar. 12.11.1959, trv. bytom Miletičova 565/33, 821 09 Bratislava   (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Mestského súdu Bratislava III, sp. zn.:  21OdK/74/2024 zo dňa 10.04.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of  Ladislav Filo, born on 12.11.1959, temporary residence Miletičova 565/33, 821 09 Bratislava (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the City Court Bratislava III, No. 21OdK/74/2024, dated on the 10.04.2024, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Mestského súdu Bratislava III bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2024 zo dňa 17.04.2024. Dňom  18.04.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the City Court Bratislava III was published in Business Journal No. 75/2024 on 17.04.2024. Bankruptcy was declared on 18.04.2024.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

 V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the declared of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor.

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná.  Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu (Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 v platnom znení).

 

The application is submitted to the administrator electronically through a dedicated electronic form in the administrator's mailbox and must be authorized. If it is a foreign creditor according to a special regulation, the application is submitted to the administrator electronically using a form intended for that according to a special regulation (Art. 55 of Regulation (EU) No. 2015/848 as amended).

 

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 19.04.2024.

The date  19.04.2024 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať̌ hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť̌ bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

 V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať̌ iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 ZKR a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť̌, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť̌ alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

 In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

 Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť̌ si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť̌ správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať̌ len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Ján Polomský, správca, Trustee of Bankrupt