Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/74/2024

(FO) Filo Ladislav (12.11.1959)

Miletičova 565, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.04.2024
Zverejnený v OV č.:
79/2024
Dlžník:
Filo Ladislav IČO 12.11.1959, , Miletičova 33, 82109 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/74/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/74/2024 S1383
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

Číslo účtu IBAN: SK45 1100 0000 0029 4506 6067, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.