Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/74/2024

(FO) Filo Ladislav (12.11.1959)

Miletičova 565, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.04.2024
Zverejnený v OV č.:
79/2024
Dlžník:
Filo Ladislav IČO 12.11.1959, , Miletičova 33, 82109 Bratislava,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/74/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/74/2024 S1383
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní: pondelok až piatok od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie, do elektronickej schránky správcu alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk