Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/63/2024

(FO) Duchoň Milan (20.08.1991)

Pavla Horova 6153, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.04.2024
Zverejnený v OV č.:
81/2024
Dlžník:
Milan Duchoň IČO 20.08.1991, , Pavla Horova 6153/26, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves,
Správca:
JUDr. Jarmila Zahradníková , Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/63/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/63/2024 S1319
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

BG Съобщение за производство по несъстоятелност

ES Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS Oznámení o insolvenčním řízení

DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN Notice of insolvency proceedings

ET Maksejõuetusmenetluse teatis

EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT Avviso di procedura d'insolvenza

LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT Pranešimas apie nemokumo bylą

HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL Kennisgeving van insolventieprocedure

PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT Aviso sobre processo de insolvência

RO Notificare privind procedura de insolvență

SK Oznam o insolvenčnom konaní

SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s čl. 54 nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015, ako správca úpadcu: Milan Duchoň, nar. 20.08.1991, trvale bytom Pavla Horova 6153/26, 841 08 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Mestského súdu Bratislava III, spis. zn. 81OdK/63/2024 zo dňa 09.04.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the: Milan Duchoň, date of birth 20.08.1991, address Pavla Horova 6153/26, 841 08 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the City Court Bratislava III No. 81OdK/63/2024 dated on 09th of April 2024 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Mestského súdu Bratislava III bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2024, deň vydania: 18.04.2024. Dňom 19.04.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the City Court Bratislava III was published in the Bussiness Journal 76/2024 on 18th of April 2024. Bankruptcy was declared on 19th of April 2024.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005. Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).

1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú

pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva u správcu – JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).

6. The application form shall be submitted in to the trustee – JUDr. Jarmila Zahradníková, address Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

7. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Register of bankrupts with stating the circumstances that the application was submitted after the basic registration period (§ 28 sec. 3 BRA).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru dostupného na internetovej stránke https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).

9. The application must be submitted electronically using appropriate application form on the web site

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).

10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).

11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).

12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).

13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).

14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).

15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.

16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the articles of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

V Bratislave, dňa 19.04.2024

In Bratislava, on 19th of April 2024

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca konkurznej podstaty

JUDr. Jarmila Zahradníková, trustee