Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/77/2024

(FO) Farkašová Diana (03.09.1975)

Fraňa Kráľa 994, 81105 Bratislava-Staré Mesto

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.04.2024
Zverejnený v OV č.:
81/2024
Dlžník:
Farkašová Diana IČO 03.09.1975, , Fraňa Kráľa 994 / 16, 81105 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
, Palisády 33, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/77/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/77/2024 S1859
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

MS Alpex, k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06  Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu Diana Farkašová, nar. 03.09.1975, trv. bytom Fraňa Kráľa 994/16, 811 05 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Mestskom súde Bratislava III, č. k.: 81OdK/77/2024, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., č. ú.: 4027899229 / 7500, IBAN: SK17 7500 0000 0040 2789 9229, BIC: CEKOSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. 

V Bratislave, dňa 22.04.2024

MS Alpex, k.s., Správca S1859